Galeri

Kampusku “STAI Publistik Thawalib”

Tahu dan mendengar namanya ‘Perguruan Tinggi Islam Thawalib’ sudah membuat darah rasanya bergolak dan dada serasa terbakar ditambah lagi jika membayangkan sebuah tempat menimbah ilmu yang pendirinya merupakan orang – orang ternama yang memiliki dedikasi tinggi kepada perkembangan ummat. Seperti M. Natsir, Prof. Zainal Abidin Ahmad, M. Yunan Nasution, Datuk Palimo Karyo, Sutan Masyur, H. […]

Mesjid Sebagai Pusat Pemberdayaan Umat

Pada masa ini telah banyak kita jumpai mesjid sebagai rumah atau tempat ibadah, dari berbagai gaya dan arisitektur demi menunjang kenyaman dan ke-khusu-an dalam beribadah. Hampir di setiap wilayah kecematan terdapat sedikitnya 5 – 7 mesjid artinya hampir setiap 5 – 10 RW memiliki mesjid ini belum termasuk mushola. Mesjid tersebut dibangun bersama untuk kepunyaan bersama, sekalipun ia didirikan secara individual, tetapi ia adalah untuk tujuan kepunyaan kolektif :
Barang siapa yang mendirikan mesjid karena Allah, maka Allah akan membuatkannya rumah di surga (Muslim : 324)
Baca lebih lanjut

Guru

Guru adalah seseorang yang diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Akan tetapi istilah ‘Guru’ pada masa sekarang ini sudah berada dalam sebuah pengartian yang luas dalam masyarakat. Setiap orang yang bisa atau memiliki kemampuan untuk memberikan suatu ilmu atau keahlian/kepandaian tertentu kepada seseorang atau pun sekelompok orang dapat disebut “guru”, contohnya; guru menjahit, guru tekwondo, guru silat atau bahkan guru mencopet. Pada dasarnya pekerjaan sebagai seorang guru adalah pekerjaan yang sangat mulia dan luhur, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negaraterlebih lagi dinilai dari sudut keagamaan. Guru memiliki jasa besar terhadap masyarakat dan negara karena tinggi atau rendahnya kualiatas masyarakat sebuah negara, maju atau mundurnya suatu masyarkat dan negara, sebagian besar tergantung kepada pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh guru – guru.
Baca lebih lanjut